Sitemap/Chinese/CAS
publication Detail
Research
Critical phenomenon of the near room-temperature skyrmion material FeGe
Citatation
Lei Zhang, Hui Han, Min Ge, Haifeng Du, Chiming Jin, Wensen Wei, Jiyu Fan, Changjin Zhang, Li Pi & Yuheng Zhang. DOI:10.1038/srep22397
Abstract

  Link to the article:

   http://www.nature.com/articles/srep22397