Sitemap/Chinese/CAS
publication Detail
Research
Size effect on the magnetic phase in Sr4Ru3O10
Citatation
Yan Liu,?Jiyong Yang,?Weike Wang,?Haifeng Du1,?Wei Ning,?Langsheng Ling,?Wei Tong,?Zhe Qu,?Zhaorong Yang,?Mingliang Tian,?Gang Cao?and?Yuheng Zhang. doi:10.1088/1367-2630/18/5/053019
Abstract