Sitemap/Chinese/CAS
publication Detail
Research
Characterization of Selective and Potent PI3Kδ Inhibitor (PI3KD-IN-015) for B-Cell Malignances
Citatation
Liu X, Wang A, Liang X, Chen C, Liu J, Zhao Z, Wu H, Deng Y, Wang L, Wang B, Wu J, Liu F, Fernandes SM, Adamia S, Stone RM, Galinsky IA, Brown JR, Griffin JD, Zhang S, Loh T, Zhang X, Wang W, Weisberg EL, Liu J, Liu Q. DOI: 10.18632/oncotarget.8702
Abstract