Sitemap/Chinese/CAS
publication Detail
Research
In Situ One-Pot Synthesis of Fe2O3@BSA Core-Shell Nanoparticles as Enhanced T1-Weighted Magnetic Resonance Imagine Contrast Agents
Citatation
Shuai Xu, Jiarong Wang, Yuan Wei, Hongxin Zhao, Tongxiang Tao, Hui Wang, Zhen Wang, Juan Du, Hongzhi Wang, Junchao Qian*, Kun Ma*, and Junfeng Wang* doi.org/10.1021/acsami.0c13825
Abstract