Sitemap/Chinese/CAS
publication Detail
Research
Dynamic folding modulation generates FGF21 variant against diabetes
Citatation
Lei Zhu, Hongxin Zhao, Juanjuan Liu, Hao Cai, Bo Wu, Zhijun Liu, Shu Zhou, Qingsong Liu, Xiaokun Li, Bin Bao, Jian Liu, Han Dai, Junfeng Wang doi.org/10.15252/embr.202051352
Abstract