Publications

Protein disulfide isomerase blocks the interaction of LC3II-PHB2 and promotes mTOR signaling to regulate autophagy and radio/chemo-sensitivity

Oct 06,2022|By Ruru Wang, Yajing Shang, Bin Chen, Feng Xu, Jie Zhang, Zhaoyang Zhang, Xipeng Zhao, Xiangbo Wan, An Xu, Lijun Wu & Guoping Zhao doi.org/10.1038/s41419-022-05302-w

Attachments Download:

Copyright @ 2011 - High Magnetic Field Laboratory, Chinese Academy of Sciences