Publications

Magnetosome-inspired synthesis of soft ferrimagnetic nanoparticles for magnetic tumor targeting

Nov 02,2022|By Kun Ma, Shuai Xu, Tongxiang Tao, unchao Qian, Qiqi Cui, Sajid ur Rehman, Xiaoguang Zhu, Ruiguo Chen, Hongxin Zhao, Changhao Wang, Ziping Qi, Han Dai, Xin Zhang, Can Xie, Yang Lu, Hongzhi Wang, and Junfeng Wang doi.org/10.1073/pnas.221122811

Attachments Download:

Copyright @ 2011 - High Magnetic Field Laboratory, Chinese Academy of Sciences