Publications

BSA-magnetite nanotorpedo for safe and efficient delivery of chemotherapy drugs

Nov 14,2022|By Xianglong Zhao, Shuai Xu, Yuan Jiang, Changhao Wang, Sajid ur Rehmana, Sihan Ji, Jiarong Wang, Tongxiang Tao, Huangtao Xu, Ruiguo Chen, Yunyu Cai, Yanyi Jiang, Hongzhi Wang, Kun Ma, Junfeng Wang doi.org/10.1016/j.cej.2022.140440

Attachments Download:

Copyright @ 2011 - High Magnetic Field Laboratory, Chinese Academy of Sciences