Publications

Emergent, Non-Aging, Extendable, and Rechargeable Exchange Bias in 2D Fe3GeTe2 Homostructures Induced by Moderate Pressuring

Oct 27,2022|By Caixing Liu,Huisheng Zhang,Shunhong Zhang,De Hou,Yonglai Liu,Hanqing Wu,Zhongzhu Jiang,HuaiXiang Wang,Zongwei Ma,Xuan Luo,Xiaoyin Li,Yuping Sun,Xiaohong Xu,Zhenyu Zhang,Zhigao Sheng doi.org/10.1002/adma.202203411

Attachments Download:

Copyright @ 2011 - High Magnetic Field Laboratory, Chinese Academy of Sciences